Κανόνες Συμμετοχής

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι αιτήσεις για συμμετοχή πρέπει να υποβάλλονται στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018.
 2. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους Κανονισμούς Συμμετοχής χωρίς καμία επιφύλαξη.
 3. Οι κανονισμοί συμμετοχής, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, προσθήκες ή ακυρώσεις αυτών, η αίτηση συμμετοχής και η επιστολή παραχώρησης χώρου από τους διοργανωτές, αποτελούν το συμβόλαιο μεταξύ του εκθέτη και των διοργανωτών.
 4. Οι διοργανωτές έχουν αποκλειστικό δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης οποιοσδήποτε αίτησης και δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν δικαιολογητικά για τη σχετική απόφαση της.

Β. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

 1. Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα, Ιδιωτικά Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιβλιοπωλεία, Εκδοτικοί Οίκοι, Εταιρείες με εκπαιδευτικό εξοπλισμό και βοηθήματα, Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Καριέρας, Γραφεία Εργασίας και Καριέρας, Δημόσιες Αρχές και άλλες εταιρείες προϊόντων ή υπηρεσιών που οι Διοργανωτές θεωρούν ότι έχουν σχέση με την έκθεση. 
 2. Οι διοργανωτές καθορίζουν τον κύκλο των προϊόντων/υπηρεσιών που καλύπτει η έκθεση και διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζουν κατά πόσο ένα προϊόν/υπηρεσία μπορεί να παρουσιαστεί στην έκθεση ή όχι.

Γ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

 1. Οι διοργανωτές έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα κατανομής των εκθεσιακών χώρων. Τα δικαιώματα συμμετοχής (χρεώσεις) για κάθε περίπτερο αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν τον χώρο και την κατασκευή του βασικού περιπτέρου και του βασικού εξοπλισμού. 
 2. Η κατανομή χώρων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και διακόπτεται όταν συμπληρωθούν όλοι οι χώροι. Προτεραιότητα παραχώρησης χώρου έχουν πάντοτε οι εκθέτες της τελευταίας χρονιάς οι οποίοι εάν το επιθυμούν μπορούν να διατηρήσουν τον ίδιο χώρο νοουμένου ότι θα υποβάλουν την αίτηση τους εντός των καθοριζομένων χρονικών πλαισίων. Στην συνέχεια, παραχωρούνται όλοι οι άλλοι διαθέσιμοι χώροι προς τους νέους αιτητές.
 3. Οι εκθέτες ενημερώνονται γραπτώς (Βεβαίωση Κράτησης Περιπτέρου) για το χώρο που τους παραχωρείται και την σχετική χρέωση. Οποιαδήποτε ένσταση σε σχέση με το παραχωρηθέν εκθετήριο ή την χρέωση πρέπει να γνωστοποιηθεί προς τους διοργανωτές μέσα σε 7 μέρες από την γραπτή ειδοποίηση για την παραχώρηση χώρου διαφορετικά θα θεωρείται ότι ο εκθέτης αποδέχεται την απόφαση των διοργανωτών.
 4. Αν είναι αναγκαίο, είτε για την ομαδοποίηση των εκθετών είτε για την εύρυθμη λειτουργία της έκθεσης, οι διοργανωτές δικαιούνται να προβούν σε αλλαγές στο χώρο που παραχωρήθηκε, είτε ως προς τις διαστάσεις τους, είτε ως προς τη θέση. Αυτό δεν θα δίνει στον εκθέτη δικαίωμα να αποσυρθεί ή να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση.
 5. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταβίβαση, παραχώρηση, ή εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους, για μέρος ή ολόκληρο το χώρο που παραχωρήθηκε χωρίς την ενημέρωση και έγκριση των διοργανωτών. Απαγορεύεται επίσης η ανταλλαγή χώρων μεταξύ των εκθετών, χωρίς την γραπτή άδεια των Διοργανωτών.
 6. Την κατασκευή και τοποθέτηση των «Εκθετηρίων/Περιπτέρων» αναλαμβάνουν οι διοργανωτές. Απαγορεύεται στους εκθέτες να επιφέρουν οποιεσδήποτε αλλαγές στο χώρο. Για τυχόν εργασίες που αφορούν τη διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων άδεια από τους Διοργανωτές.
 7. Οι εκθέτες που επιθυμούν να κατασκευάσουν το εκθετήριο τους με εταιρεία της δικής τους επιλογής θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν τα σχέδια στους διοργανωτές προς έγκριση. Τα σχέδια θα πρέπει να υποδεικνύουν όψεις, κατόψεις του εκθετηρίου, υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Για να δοθεί έγκριση ανέγερσης εκθετηρίου θα πρέπει ο εκθέτης να επιβεβαιώσει ότι σε καμία περίπτωση δεν: α) επηρεάζουν την ομαλή ροή διέλευσης του κοινού όπως αυτή έχει προκαθοριστεί στα σχέδια της έκθεσης, β) δεν παρεμποδίζουν την οπτική επαφή ή την πρόσβαση σε γειτονικά εκθετήρια. Τα σύνορα του κάθε ενός εκθετηρίου και η έκταση που αυτό καλύπτει πρέπει να είναι προσδιορισμένα με ευδιάκριτο τρόπο. Για το λόγο αυτό τα υλικά ή χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές στους διαδρόμους διέλευσης του κοινού δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των εκθετηρίων. Οι εκθέτες που θα να αναλάβουν την ανέγερση του εκθετηρίου τους με εταιρεία της επιλογής τους θα μπορούν να συμβουλεύονται τους διοργανωτές
 8. Αν ο εκθέτης αποφασίσει ν’ ακυρώσει τη συμμετοχή του στην έκθεση τότε θα χάσει ποσοστό της προκαταβολής τους ως ακολούθως:
 • Μέχρι και 90  μέρες πριν την έναρξη - 50% της προκαταβολής.
 • Μέχρι και 60  μέρες πριν την έναρξη - 75% της προκαταβολής.
 • Μέχρι και 30  μέρες πριν την έναρξη - 100% της προκαταβολής.
 1. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καταβληθεί η προκαταβολή ο εκθέτης δεν απαλλάσσεται από την οφειλή.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Το δικαίωμα συμμετοχής και όλες οι άλλες χρεώσεις επιβαρύνονται με φόρο Προστιθέμενης Αξίας όπως προβλέπει ο Νόμος.
 2. Το δικαίωμα συμμετοχής για την Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2018» είναι €85 ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 3. Ο ελάχιστος εκθεσιακός χώρος που διατίθεται είναι 6 τ.μ.
 4. Ένα βασικό περίπτερο περιλαμβάνει τοιχώματα πίσω και στις πλευρές, ύψους 2.50 μέτρων, μετώπη με το όνομα του εκθέτη και τον αριθμό του εκθετηρίου/σταντ, χαλί στο δάπεδο, ηλεκτρική εγκατάσταση, σύνδεση και κατανάλωση μονοφασικού ρεύματος. Κάθε περίπτερο/σταντ θα περιλαμβάνει επίσης ένα γραφείο, τρεις καρέκλες και ένα κάλαθο αχρήστων.
 5. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές του περιπτέρου καθώς και για τον πρόσθετο εξοπλισμό και έπιπλα που θα διατίθενται από τους διοργανωτές σε καθορισμένες τιμές, θα γνωστοποιηθούν στους εκθέτες με ειδικό έντυπο που θα σταλεί. Εκθέτες που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το εκθετήριο τους ή να έχουν ειδική διακόσμηση στο εξωτερικό του περιπτέρου τους, που πιθανόν να επηρεάσει την ομοιομορφία της έκθεσης, πρέπει να εξασφαλίσουν την έγκριση των Διοργανωτών.
 6. Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει επίσης:
 • διαφήμιση και προβολή της έκθεσης
 • καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της Έκθεσης
 • καθαρισμό των εκθετηρίων και κοινόχρηστων χώρων και διαδρόμων
 • επιβλέπον προσωπικό και τεχνικούς που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της έκθεσης
 • προσωπικό ασφαλείας

 

 

 

 

 

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ

 1. Το δικαίωμα συμμετοχής υπολογίζεται για όλα τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται στον εκθέτη ανεξάρτητα αν αυτός θα χρησιμοποιήσει μέρος του χώρου.
 2. Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, αποστέλλεται η βεβαίωση κράτησης του περιπτέρου. Με την αποδοχή της κράτησης, αποστέλλεται το 50% του δικαιώματος συμμετοχής μέσα στο χρονοδιάγραμμα που δίδεται από τους διοργανωτές. 
 3. Το υπόλοιπο 50% του δικαιώματος συμμετοχής πρέπει να εξοφληθεί πριν την έναρξη της έκθεσης.
 4. Εάν οιοσδήποτε εκθέτης οφείλει ποσό προς τους διοργανωτές από παλαιότερη συμμετοχή, θα εισπράττεται κατ’ αρχήν το οφειλόμενο ποσό και μετά θα υπολογίζεται αν η πληρωμή του καλύπτει το 50% του δικαιώματος συμμετοχής και το δικαίωμα εγγραφής. Αν αυτά δεν καλύπτονται η αίτηση του θα επιστρέφεται.
 5. Για τραπεζικά εμβάσματα τυχόν τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνεται ο εκθέτης (αποστολέας) και όχι ο διοργανωτής (παραλήπτης). Ο εκθέτης δεν δικαιούται ν’ αρνηθεί πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής εξαιτίας οποιοσδήποτε απαίτησης του κατά των Διοργανωτών σε σχέση προς τη συμφωνία αυτή, ή να προβάλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις, για τυχόν δικαιολογημένες επιπρόσθετες χρεώσεις.

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ηλεκτρισμός και διαδίκτυο)

 1. Σε κάθε περίπτερο θα παρέχεται ηλεκτρική εγκατάσταση και δωρεάν κατανάλωση μονοφασικού ρεύματος.
 2. Η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι επίσης προαιρετική και μπορεί να ζητηθεί από τους διοργανωτές με γραπτή αίτηση, οι οποίοι θα ενημερώσουν τον εκθέτη για το σχετικό κόστος. Μετά την γραπτή αίτηση και εγκατάσταση της υπηρεσίας ο εκθέτης δεν μπορεί να αποσύρει το αίτημα του και να απαιτήσει πίστωση της σχετικής χρέωσης.
 3. Οι διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα ν’ αποσυνδέσουν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις που έγιναν χωρίς την έγκριση τους.

Η. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ

 1. Οι εκθέτες πρέπει να εφαρμόζουν τους κανονισμούς, διαφορετικά οι διοργανωτές δικαιούται να κλείσουν αμέσως το περίπτερο του εκθέτη, ο οποίος δεν θα μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις.
 2. Ο εκθέτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του καθώς και για οποιεσδήποτε ζημιές που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή αντικείμενα από υπαιτιότητα του ιδίου, των υπαλλήλων του ή εξαιτίας της κατάστασης του περιπτέρου του. 
 3. Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να μετακινήσει τα εκθέματα του αμέσως μετά το τέλος της έκθεσης, εντός των χρονικών πλαισίων που θα τεθούν από τους Διοργανωτές και θα γνωστοποιηθούν με σχετική εγκύκλιο.
 4. Αν ο εκθέτης επιθυμεί να προβεί σε επί τόπου επίδειξη μηχανημάτων κ.λ.π. οφείλει να το αναφέρει και να εξασφαλίσει τη γραπτή άδεια των διοργανωτών
 5. O εκθέτης θα πρέπει να στείλει τις πληροφορίες για τον κατάλογο εκθετών τουλάχιστον 2 βδομάδες πριν από την έκθεση. Σε άλλη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του εκθέτη εάν υπάρχει.

Θ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ:

 1. η πρόκληση οποιοσδήποτε μορφής οχληρίας στους εκθέτες και το κοινό.
 2. η διαφήμιση σε βάρος άλλου εκθέτη, καθώς και αυτή που δεν έχει σχέση με την έκθεση και τα εκθέματα, και η διαφήμιση προϊόντων τρίτων.
 3. η τοποθέτηση διαφημίσεων στις εξωτερικές πλευρές των περιπτέρων.
 4. ­η διανομή διαφημιστικού υλικού έξω από το χώρο που παραχωρήθηκε.
 5. η τοποθέτηση αντικειμένων έξω από το χώρο που παραχωρήθηκε ή κατά τρόπο που να προεξέχουν ή κατά τρόπο που να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της έκθεσης ή που να κατευθύνουν το κοινό.
 6. η παραχώρηση χώρου σε τρίτους, για έκθεση προϊόντων.
 7. η έκθεση/προβολή προϊόντων/υπηρεσιών άλλων εκτός από εκείνων που αναφέρονται με πλήρη στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής και τα οποία θα περιληφθούν στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης.

Ι. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 1. οι διοργανωτές ασφαλίζουν τα εκθεσιακά τους περίπτερα, πλην εκείνων που ανεγείρονται από εκθέτες, και τα υπόλοιπα υποστατικά τους έναντι κινδύνου φωτιάς.
 2. ο εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά υποστούν τα εκθέματα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του από φωτιά, κλοπή, φθορά, απώλεια ή ζημιά λόγω διαρροής νερού ή ζημιά λόγω οποιονδήποτε ενεργειών για κατάσβεση πυρκαγιάς.
 3. ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυστυχήματα ή/και ατυχήματα υπαλλήλων ή εκθετών, επισκεπτών στο περίπτερο του ή γειτνιάζοντα περίπτερα, που πιθανό να συμβούν λόγω της λειτουργίας μηχανών ή για οποιονδήποτε λόγο που έχει σχέση με τη συμμετοχή του. Παράλληλα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ή ατύχημα προκληθεί λόγω της συμμετοχής του για την οποία είναι υπεύθυνος ο ίδιος ή οποιοδήποτε πρόσωπο παίρνει οδηγίες ή/και εντολές από αυτόν και επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία, έπιπλα και κτίρια που ανήκουν στους διοργανωτές και οποιοδήποτε τρίτο.
 4. οι διοργανωτές δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τους κινδύνους που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 πιο πάνω και ο εκθέτης δεν δικαιούται να έχει οποιαδήποτε απαίτηση, ανεξάρτητα από τους λόγους που θα δημιουργήσουν τέτοιους κινδύνους
 5. οι εκθέτες πρέπει να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη:
 • έναντι τρίτου για κάλυψη ατυχημάτων για τα οποία θα είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι ή το   προσωπικό τους.
 • έναντι όλων των κινδύνων (all risk) που θα καλύπτει τα εκθέματα περιουσιακά στοιχεία και σταντ είτε αυτά ανήκουν στους ίδιους είτε σε τρίτους.
 • για έξοδα που πιθανό να υποστούν λόγω μη πραγματοποίησης ή αναβολής της έκθεσης για οποιοδήποτε λόγο.
 • ασφάλεια μηχανοκινήτων για κάλυψη έναντι τρίτου ένεκα της χρήσης μηχανοκινήτου μέσα στον εκθεσιακό χώρο για οποιοδήποτε σκοπό.
 1. Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι Διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα έκδοσης οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια του χώρου και οι εκθέτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες και να μη παρεμποδίζουν μ' οποιονδήποτε τρόπο την πρόσβαση των εκπροσώπων των πιο πάνω υπηρεσιών προς συστήματα ασφαλείας, πυροσβεστήρες, εξόδους κινδύνου κ.λ.π.
 2. Οι εκθέτες οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε μηχανήματα ή άλλα αντικείμενα να είναι κατάλληλα προφυλαγμένα για ν’ αποφεύγεται η πρόκληση ατυχημάτων.
 3. Οι έξοδοι ασφάλειας των περιπτέρων πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερες και να μη παρεμποδίζεται η διέλευση, η χρήση απ’ οποιαδήποτε αντικείμενα.

Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

 1. Σε περίπτωση που εκθέτες του εξωτερικού θέλουν να στείλουν κάποιο υλικό σχετικό με τη συμμετοχή τους παρακαλούμε όπως σε κάθε κιβώτιο αναγράφεται με μεγάλα γράμματα το όνομα του εκθέτη, ο αριθμός του περιπτέρου που του παραχωρήθηκε και αποστέλλεται στη:

Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Εκπαίδευση και Καριέρα (Οδός Γεωργίου Σεφέρη, Μακεδονίτισσα 2415 Λευκωσία – Κύπρος) Τηλ: 0035722894278

Οι εκθέτες πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι τα κιβώτια τους θα φθάσουν έγκαιρα. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για καθυστερημένες αφίξεις.

Λ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 1. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη διαφήμιση και προβολή της Έκθεσης. Οργανισμοί, εταιρείες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που το επιθυμούν, θα μπορούν να διαφημίσουν ανεξάρτητα, την παρουσία τους στην Έκθεση.

Μ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟΣ)

Οι Διοργανωτές θα μεριμνήσει για την έκδοση Καταλόγου για την Έκθεση.

 1. Στους εκθέτες θα παραχωρείται ένα δωρεάν αντίτυπο.
 2. Η καταχώρηση ονομάτων εκθετών και εκθεμάτων γίνεται δωρεάν. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει μόνο τους εκθέτες οι οποίοι συμπλήρωσαν ανελλιπώς την αίτηση συμμετοχής και την επέστρεψαν έγκαιρα στα γραφεία των Διοργανωτών.

Ν. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

 1. Οι διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση κατά την οποία, για λόγους ανώτερους της θέλησης τους, ή για οποιοδήποτε λόγω η Έκθεση δεν πραγματοποιηθεί ή διοργανωθεί σε άλλες ημερομηνίες από εκείνες που ορίστηκαν. Έχει δε το δικαίωμα ν’ αποφασίσει αν θα επιστραφεί όλο το μέρος του ποσού που έχει καταβάλει ο εκθέτης.
 2. Οι διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, για την προστασία των εκθεμάτων  γενικά, υλικών, επίπλων, διακοσμητικών ή οποιονδήποτε κατασκευαστικών έργων μέσα στους παραχωρημένους χώρους, ούτε για απώλεια, φθορά, καταστροφή ή κλοπή τούτων, τόσο κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης όσο και μετά τη λήξη της.

Ξ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από εκθέματα και περίπτερα εκθετών για σκοπούς προβολής. 

Ο. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 1. Ο εκθέτης, με την υποβολή της αίτησης του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους όρους των Κανονισμών. Σε περίπτωση παράβασης, οι Διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα τους να λάβουν μέτρα, περιλαμβανομένου και του αποκλεισμού του εκθέτη από τη συγκεκριμένη έκθεση, ή από μελλοντικές εκθέσεις και του κλεισίματος του σταντ του χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 2. Οι Διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τους κανονισμούς αυτούς ή από τους νόμους του Κράτους.
 3. Με την ασφαλιστική κάλυψη που αναφέρεται στην παράγραφο «Ι» πρέπει να εξασφαλίζεται η απαλλαγή των Διοργανωτών, των υπαλλήλων και της Διοίκησης από οποιαδήποτε απαίτηση οποιουδήποτε.
 4. Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης θα αρχίζει από την ημέρα της πρώτης εισόδου του εκθέτη ή και υπαλλήλων του στον εκθεσιακό χώρο μέχρι και την αποχώρηση τους.
 5. Ο εκθέτης θα ασφαλίζει και αποζημιώνει τους Διοργανωτές έναντι ζημιών τις οποίες τυχόν θα υποστούν σαν αποτέλεσμα της απώλειας περιουσιακών στοιχείων, του θανάτου ή τραυματισμού οποιουδήποτε ατόμου (περιλαμβανομένων εκθετών, του κοινού και του προσωπικού των Διοργανωτών ή αντιπροσώπων ή εργολάβων) που προέρχονται από οποιοδήποτε περιορισμό ή όρο που εμποδίζει την κατασκευή, συμπλήρωση τροποποίηση ή αποσυναρμολόγηση εκθετηρίων/σταντ, ή για εισαγωγή, τοποθέτηση, ή εξαγωγή εκθεμάτων ή για τη διακοπή ή κακή λειτουργία της έκθεσης, ή για τροποποίηση ή συμπλήρωση των παρόντων κανονισμών που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο πέρα από τον έλεγχο της.

 

Π. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 1. Με βάση τον Νόμο περί Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης του 1967 και τους Κανονισμούς του 1968 περί προσωρινής εισαγωγής (αντικείμενα για Έκθεση), εκθέματα ξένης προέλευσης εισαγόμενα στο χώρο της Έκθεσης για σκοπούς έκθεσης ή χρήσης στην Έκθεση, εξαιρούνται του εισαγωγικού δασμού. Οι Κανονισμοί περί Εκθέσεων ενεργοποιούν τις πρόνοιες της Σύμβασης Τελωνείων που αφορούν διευκολύνσεις για την εισαγωγή αγαθών για επίδειξη ή χρήση σε Εκθέσεις, Συνέδρια και παρόμοια γεγονότα, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 8 Ιουνίου 1961. Εκθέτες που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την προσωρινή εισαγωγή εκθεμάτων μπορούν να αποταθούν στον Διευθυντή Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης, Τμήμα Τελωνείων, Λευκωσία.

Ρ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 1. Οι χρεώσεις που υποδεικνύονται δεν περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Όλες οι χρεώσεις θα επιβαρύνονται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπως προβλέπει ο νόμος. Εκθέτες προερχόμενοι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ στην Κύπρο αλλά στην χώρα προέλευσης τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22894278 ή μέσω email στο christou.p.elpida@ucy.ac.cy