Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου Περίπτερο 13 / Booth 13

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Περίπτερο 13

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22808236
Email Επικοινωνίας:  academy.recruitment@police.gov.cy
 

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Αστυνομικού Σώματος. Πριν από το 1990 ονομαζόταν Σχολή Αστυνομίας Κύπρου. Το 1990, μετονομάστηκε σε Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Είναι αναγνωρισμένη ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απολαμβάνει καθεστώς Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας, παρέχουν τη δυνατότητα μόρφωσης και επιμόρφωσης για απόκτηση περισσότερων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών, μέσα από τη φιλοσοφία της σύγχρονης αστυνόμευσης και παράλληλα της δια βίου μάθησης.

 

Cyprus Police Academy

Booth 13

Contact Phone: +357 22808236
 

The Cyprus Police Academy is the exclusive body which provides education and further training to the members of the Cyprus Police. It was established in 1990 to replace the existing Police Training School when all training programmes were upgraded and expanded. The Academy is a recognized School of Tertiary Education and enjoys the status of a Public Educational Institution of Higher and Tertiary Education. The educational programmes delivered by the C.P.A. to all the members of the Police offer the possibility of education and further training for the acquisition of advanced knowledge, skills and practices based on the philosophy of contemporary law enforcement and the concept of life-long learning.