ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Περίπτερο 54

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Περίπτερο 54

ΚΛΗΜΕΝΟΣ 9, 1061, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22403019 / +357 22403024
Email Επικοινωνίας: mtchopourian@dl.mlsi.gov.cy or cstavrou@dl.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy

Tο Περίπτερο του Τμήματος Εργασίας «ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» φιλοξενεί φέτος τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για εργαλεία κινητικότητας που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Το EUROGUIDANCE Κύπρου, (www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy) έχει ως κύρια αποστολή του την παροχή ποιοτικής πληροφόρησης σε άτομα που παρέχουν ή ζητούν καθοδήγηση στην Κύπρο (συμβούλους καθοδήγησης, άνεργους, γονείς, μαθητές, φοιτητές, κ.ά.) αναφορικά με ευκαιρίες κινητικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, και την αντίστοιχη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για την Κύπρο.

To Δίκτυο EURES (www.eures.europa.eu) έχει ως στόχο να ενημερώνει, να παρέχει συμβουλές και να βοηθά στην τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία, ευρωπαίους πολίτες που αναζητούν εργασία στις 32 ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Κύρια αποστολή του είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η διαχείριση των ελλειμματικών δεξιοτήτων που παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη μέσω της κινητικότητας των εργαζομένων. 

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου (www.kepa.gov.cy/europass) σε συνεργασία µε τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, συντονίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την έκδοση, τη διάθεση και την προώθηση των διαφόρων εγγράφων του Europass. Το ΕΚΕ στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς.

Το Τμήμα Εργασίας ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (www.mlsi.gov.cy/dl) παρέχει πληροφορίες σε Κύπριους και Ευρωπαίους  πολίτες για την διαδικασία άσκησης κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (π.χ. ιατρός, κτηματομεσίτης, αρχιτέκτονας κτλ) στην Κύπρο ή άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και γενικότερες πληροφορίες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

 

DEPARTMENT OF LABOUR, MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE

Booth 54

9 Klimenos Street 1061, Nicosia, Cyprus
5 Chaidariou Street, 3020 Limassol, Cyprus
Contact Phone: +357 22403019 / +357 22403024
Contact Email:  mtchopourian@dl.mlsi.gov.cy or cstavrou@dl.mlsi.gov.cy
Website: www.mlsi.gov.cy

The Department of Labour, under its Pavilion «MOBILITY NETWORKS» hosts the following European programs and networks, aiming at informing the public about mobility tools that exist at European level:

The main mission of EUROGUIDANCE Cyprus, (www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy) is   to provide quality information to practitioners and professionals in the field of guidance, as well as jobseekers, secondary school students, parents and tertiary education students regarding education, training and other career opportunities in Cyprus and the rest of Europe.

EURES -European Employment Services (www.eures.europa.eu) aims to inform, advice and assist in the employment of European citizens seeking to find work in 32 European countries belonging to the EU or the EEA. Its main mission is to combat unemployment, ease the shortage of skills observed throughout Europe, by promoting workers mobility in Europe and tackle any obstacles to the free movement of EU workers.

Cyprus National EUROPASS Centre (www.kepa.gov.cy/europass): The National Europass Centre in cooperation with the relevant national bodies, coordinates activities related to the issuance, distribution and promotion of the various documents of Europass.
The Department of Labour as the National Contact Point for the Recognition of Professional Qualifications (www.mlsi.gov.cy/dl)  provides information to Cypriot and European citizens about the procedure for access and practice of regulated professions (e.g. doctors, real estates, architects etc.) in Cyprus and other Member States of the EU as well as information about the mutual recognition of professional qualifications in general.