ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – ΣΕΚ

BOOTH 65

CYPRUS WORKERS CONFEDERATION (SEK)— ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΚ)

Διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 849849

Ιστοσελίδα: www.sek.org.cy

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sek@sek.org.cy

 

The Cyprus Workers' Confederation - SEK, constitutes the only free and independent Trade Union in Cyprus, being active at national, European and global level, as a member of the International Trade Union Confederation (ITUC) and European Trade Union Confederation (ETUC). Pioneering force in lapour, social and national struggles and a source of socioeconomic stability, promoting justified prerequisites for a targeted and realistic intervention, in order to achieve the safeguarding of freedom, equality and justice.

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου – ΣΕΚ, αποτελεί το μοναδικό άξονα ελεύθερης και ανεξάρτητης συνδικαλιστικής έπαλξης στην Κύπρο, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ως μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).  Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, πηγή κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας και δημιουργός προϋποθέσεων τεκμηριωμένης, στοχευμένης και ρεαλιστικής παρέμβασης με αδιαπραγμάτευτο στόχο την κατοχύρωση συνθηκών ελευθερίας, ισότητας και δικαιοσύνης.