ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

BOOTH 76

CYRPUS COOPERATIVE BANK— ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22743000

Ιστοσελίδα: www.ccb.coop

 

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.  Αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό παράδοσης, ιστορίας, δυναμισμού και καινοτομίας, καθώς προέρχεται από συγχωνεύσεις Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος και το καθένα συνέβαλε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στη διαμόρφωση του σημερινού δυναμικού οργανισμού. Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατέχει το 77,34% των µετοχών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική  Κεντρική Εταιρεία Συµµετοχών το 0,78%. ∆ιαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού.  Στις 31 Μαρτίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,51%, τα ίδια κεφάλαια ανερχόταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €13,9δις.

 

The Cyprus Cooperative Bank was established in 1937 and provides a wide range of financial and insurance products and services. It is a unique combination of tradition, history, dynamism and innovation as it has evolved from the merger of a number of Cooperative Credit Institutions that have played a decisive role in the development of the Cypriot financial system and each one has contributed in its own unique way to shape our present dynamic organization. The Republic of Cyprus is the major shareholder with 77,34% ownership, followed by the Recapitalisation Fund with 21,88% ownership and the Cooperative Holding Company with 0,78% ownership. It maintains the largest network of branches and ATMs in Cyprus and is the leading bank by market share in residents deposits. On 31 March 2017, the capital adequacy ratio stood at 15.51%, equity amounted to €1.2bn and total assets amounted to € 13.9bn.